Tekstitaidot haltuun

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat tarvitsevat monenlaisia tekstitaitoja opinnoissaan. Tekstitaitoihin kuuluu olennaisesti lukeminen ja kirjoittaminen. Lukemiseen kuuluu paitsi mekaaninen lukutaito myös kyky arvioida lukemaansa ja käyttää sitä hyödyksi omissa teksteissään. Kirjoittamiseen sisältyy niin tekstilajien hallintaa kuin asiatyylin käyttöä.

Tämä verkko-oppimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden tueksi. Oppimateriaali on tarkoitettu sekä itseopiskeluun että Tekstitaidot haltuun – kehitä YAMK-opinnoissa tarvittavia kirjoitustaitojasi, 5 op -opintojaksokokonaisuuden kurssimateriaaliksi. Kyseinen opintojaksokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

    1. Referointi ja lähteiden käyttö tutkivassa kirjoittamisessa, 2 op

    1. Hyvän asiantuntijatekstin rakenne ja kieli, 2 op 

    1. YAMK-opintojen tekstilajit tutuiksi 1 op 

Opiskelija voi halutessaan osallistua joko kaikille tai tarvitsemilleen opintojaksoille. Opintojaksojen pääpaino on havainnollistavien tehtävien tekemisessä ja niiden yhteisessä tarkastelussa.

Tämä oppimateriaali on tuotettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle. Videot toimivat vain Jamkin tunnuksilla.

Materiaalin ovat tuottaneet Tarja Ahopelto, Tiina Autio ja Anna Forssell (Kielikeskus).