Osaamismerkkipalvelun tietosuojaseloste

Osaamismerkkipalvelu (Open Badge Factory)

Tietosuoja-asetus 2016/679
Päivitetty 12.12.2023

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Prosessin omistaja: Koulutuksen kehittämispäällikkö
Sisällöllinen pääkäyttäjä: Verkkopedagogiikan suunnittelija
Tekninen pääkäyttäjä: –
etunimi.sukunimi@jamk.fi

3. Rekisterin tiedot

Jamk kerää rekisterinpitäjänä henkilötietoja liittyen osaamismerkkien myöntämiseen. Osaamismerkkejä myönnetään osana opetusta, henkilöstökoulutuksissa, tapahtumissa sekä hakemuksien perusteella.

Toimittaja on Open Badge Factory Oy (palveluntarjoaja)
https://openbadgefactory.com/fi/tietosuojaseloste/

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite

Tiedot tallennetaan pääsyn mahdollistamiseksi järjestelmään sekä käyttäjien tunnistamiseksi, jotta palvelua voidaan käyttää aiotulla tavalla.

Pääkäyttäjänä toimii Jamkissa verkkopedagogiikan suunnittelija.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Käsittelyn perusteena on osallistujan suostumus. Rekisteröity eli osaamismerkin saaja päättää it-se, ottaako merkin vastaan. Rekisteröity voi milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa kaikki tiedot palvelusta sekä poistaa tilin kokonaan.

Henkilötietoja käsitellään Jamkin henkilötietojen käsittelyohjeen ja yleisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. Henkilötietojen käsittelijät ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietoja käsittelee sisällöllinen pääkäyttäjä sekä palveluntarjoaja.
Rekisteröityjen ryhmät: asiakkaat, opiskelijat, työntekijät

6. Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä/merkin hakijalta itseltään, mikäli merkkiä haetaan.

Jamk on merkin myöntäjä ja tietojen välittäjä koulutus- tai tapahtumatiedon perusteella. Merkin saaja ilmoittaa itse tiedot Jamkiin.

Palveluntarjoaja on ulkoistanut IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka palvelimelle tiedot tallennetaan. Palvelin on ulkopuolisen palveluntarjoajan suojaama ja hallinnoima. Palveluntarjoaja ja Jamk voivat luovuttaa tietoja viranomaisille pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Muu-toin ei rekisterin tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröity voi milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa kaikki tiedot palvelusta sekä poistaa tilin kokonaan. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelyä varten.

8. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus:

  • Suostumuksen peruuttamiseen
  • Pääsy omiin henkilötietoihin
  • Oikeus saada virheet korjatuksi
  • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  • Oikeus vastustaa käsittelyä
  • Oikeus rajoittaa käsittelyä
  • Oikeus saada tiedot siirretyksi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi pyydetään tekemään pyyntö Jamkin tietosuojavastaavalle tietosuoja@jamk.fi. Jamkin tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan lisää Jamkin henkilötietojen käsittelyohjeessa ja yleisessä tietosuojaselosteessa.

9. Tietoturva

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka ovat suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisena eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Palveluntarjoaja vastaa teknisestä ja tietoturvallisesta suojauksesta. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi teknisissä selvityksissä joutua käsittelemään henkilötietoja. Palveluntarjoajan henkilöstö on sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti, luottamuksellisesti ja vain tuottaakseen palvelua.

10. Tietojensiirto

Henkilötietoja tallennetaan vain EU- ja ETA-alueella ja käsitellään vain EU- ja ETA-alueella.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.