2. Opintojen kuormittavuus ja ajankäyttö

Monimuoto-opiskelu tarkoittaa oppimis- ja opetusmenetelmien joustavasti toteutettuja ratkaisuja, jolloin sinun on mahdollista liittää opinnot paremmin omaan tämän hetkiseen elämäntilanteeseen. Opintojen kuormittavuus on sama kuin päivätoteutuksen opiskelussa, eli keskimäärin noin 40 tuntia viikossa tavoitellessasi ohjeajassa valmistumista. Voit  suunnitella opintojen itsenäisesti suoritettavien osuuksien ajankäyttöä ja ajoittaa ne esimerkiksi sinulle vapaisiin ajankohtiin viikko-ohjelmassa esim. ilta-aikoihin tai osittain viikonlopulle. Osa opintojaksoista edellyttää mahdollisuutta osallistua opetukseen tai ohjaukseen myös päiväaikana. Löydät lähipäivien tarkan aikataulun opiskeluryhmäsi lukujärjestyksestä.

Opintojen alussa laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) Pepissä. Samassa yhteydessä laaditaan alustava suunnitelma koko opiskeluajalle ja arvioidaan myös aikaisemmin hankittu osaaminen sekä mahdollisesti opiskelun aikana muualla kuin opiskelussa kertyvä osaaminen. HOPSia on syytä päivittää aktiivisesti opintojen aikana. Luonteva paikka on tehdä se Peppi-opintojaksoilmoittautumisten yhteydessä sekä opetutorin kanssa vuosittain käymäsi HOPS-keskustelun yhteydessä. Mahdolliset hyväksiluvut vaikuttavat opintojen kokonaismäärään ja siten myös niiden kuormittavuuteen opintojaksokohtaisesti. Pitkäkin opintomatka rakentuu yksittäisistä askeleista ja niin myös opiskelussa pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen on yhtä merkittävää kuin yhden opiskeluviikon aikatauluttaminen.

Monimuoto-opiskelu rakentuu suurimmalta osin opiskelijan itsenäisen työskentelyn varaan, jolloin oppijan henkilökohtaisella ajankäytön hallinnalla on suuri merkitys. Opiskelijan on hyvä laatia itselleen lukujärjestys/opiskelukalenteri, jonka avulla on mahdollista jaksottaa ja hahmottaa omaa ajankäyttöä eri opintojaksojen työmäärän sekä tehtävien suhteen. Näin myös mahdollistuu ennakointi tulevista tehtävistä ja niiden palauttamisesta sekä kokeisiin ja osaamisen näyttöihin valmistautumisesta. Toimivassa ja realistisessa kalenterissa näkyy myös elämään liittyvät muut asiat ja menot. Pelkät suoritusten palautuspäivämäärät kalenterissa eivät aja samaa asiaa! Ajankäytön hallinnan avainsanoja ovat omien opiskeluresurssien määrittäminen ja ennakoiva suunnittelu. Niiden avulla on mahdollista laatia joustava ja ennen kaikkea realistinen aikataulu, johon on helppo sitoutua. Perheellisten ja parisuhteessa elävien opiskelijoiden suhteen, omaan kalenteriin merkityistä asioista on hyvä käydä avointa keskustelua läheisten kanssa. Näin tulee yhteinen ymmärrys ja tuki siihen mitä tulevat viikot pitävät sisällään ja milloin mitäkin tapahtuu sekä mitä se arjessa tarkoittaa. Myös omalle vapaa-ajalle ja voimavaroja tuovilla asioille on tärkeää varata aikaa oman hyvinvoinnin ja jaksamisen vuoksi.

Opiskelu sisältää myös pienryhmissä tehtäviä töitä, joiden aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Ryhmän toimivuuden kannalta on tärkeää keskustella avoimesti tehtävän toteuttamisesta, jotta realistisuus ja tasapuolisuus toteutuvat työskennellessä yhteisen päämäärän hyväksi. Joustavuutta ja sopeutumista sekä kompromisseja tarvitaan joskus enemmän tai vähemmän. Nykyään erilaiset yhteiskirjoittamisen sähköiset alustat palvelevat näissä tilanteissa perustellusti.

Elämää on kuitenkin mahdotonta käsikirjoittaa etukäteen ja siksi joskus eteen voi tulla odottamattomia tapahtumia tai elämäntilanteita, joille ei itse voi mitään. Mikäli niillä on vaikutusta opintoihin laajemmin tai yksittäisen tehtävän palautukseen, on opiskelijan hyvä olla heti yhteydessä joko opettajatutoriin ja opintojakson opettajaan. Mitä aikaisemmin ennakointi voidaan tehdä, sitä vähemmän sillä on vaikutusta viikko- tai päivätason ajankäyttöön. Myös opiskelijalle suunnatut ohjauspalvelut ja niissä työskentelevät henkilöt, kuten yksikön opinto-ohjaaja, Jamkin opintopsykologi sekä oppilaitospappi ovat tarvittaessa opiskelijan tukena elämän ja opintojen yhteensovittamisessa. Ohjaus ja hyvinvointipalveluistamme onkin tietoa käsikirjan kohdassa 5.

Opiskelu on monesti melko näkymätöntä ja pitkäjänteistäkin työtä, joten itsensä palkitseminen hyvin sujuneesta opiskelupäivästä tai viikkokohtaisessa opiskeluaikataulussa pysymisestä on hyvin tärkeää. Muista, että oma jaksamisesi on opintojesi kulmakivi!

Aalto yliopisto on koonnut vinkkejä opiskelijan ajankäyttöön ja vetkuttelun välttämiseen. Lue vinkit, mikäli tunnistat itsessäsi mahdollisen vetkuttelijan.

Tutustu myös Jamkin sivuilta löytyviin Oppimista tukeviin työkaluihin https://help.jamk.fi/oppiminen/fi/uudelle-opiskelijalle/ . Sivustolla esitelty esimerkiksi ajankäyttöä, hyvinvointia ja ryhmätyöskentelyä koskevia vinkkejä.