Opinnäytetyön ohjaajan käsikirja

tietokone, opiskelija, opiskelu

Opinnäytetyön ohjauksen käsikirja on tarkoitettu kaikkien opinnäytetöiden ohjaajien käyttöön sekä AMK- että YAMK-tasoille. Käsikirjan osia päivitetään syksyn 2022 aikana. Otsakekuvan valokuvaaja Jari Kuskelin Jyväskylän Taidemuseo.

Opinnäytetyön tekeminen on opiskelijalle haasteellisin ja laajin kirjallinen oppimistehtävä opintojen aikana. Opinnäytetyön tekemisessä yhdistyvät opiskelijan osaamistavoitteena tutkimus- tai kehittämishankkeen prosessin oppiminen ja asiatyylisen kirjoittamisen oppiminen sekä toisaalta opinnäytetyön prosessiin liittyvät tavoitteet asiantuntijuuden kehittymisestä. Opinnäytetyön haasteellisuus ja toisaalta myös vaikeus on aloittaa ja saattaa prosessi loppuun. Tämä näkyy muun muassa opintojen jatkoaikahakemuksissa. Lähes puolet jatkoaikaa hakeneista opiskelijoista kertoo syyksi opinnäytetyön keskeneräisyyden tai eivät ole sitä saaneet aloitettua opinto-oikeusajan puitteissa. 

Opinnäytetyön ohjaajan käsikirjan tarkoituksena on tukea ohjaajia opinnäytetyön ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä erityisesti opinnäytetyössä käytettyjen menetelmien osalta sekä jakaa ohjauksessa käytettyjä hyviä käytäntöjä. Opinnäytetyön ohjauksessa kannattaa hyödyntää sekä pienryhmä- että yksilöohjausta. Pienryhmäohjauksissa opiskelijoille mahdollistuu sekä vertaistuki että yhdessä oppiminen. Opetusteknologian kehittyminen puolestaan mahdollistaa monikanavaisen ohjauksen. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön elokuussa 2021 Wihi-järjestelmä, jossa opinnäytetyönprosessin ohjaus ja hallinta on yhdessä paikassa. Tämän järjestelmän käyttöönoton myötä on voitu yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa opinnäytetyön prosessia.

Opinnäytetyö eri koulutustasoille

Opinnäytetöitä tai niihin rinnastettavia kehittämistehtäviä tehdään eri koulutustasoilla, jolloin niillä on NQF/EQF vaatimusten mukaisesti erilaiset tavoitteet. Opinnäytetyön ohjaajan on tärkeätä tiedostaa mikä on eri koulutustasoilla tehtyjen opinnäytetöiden välinen ero, jotta ymmärtää ohjatessaan, mitä edellytetään AMK-opinnäytetyöltä ja mitä ylemmän AMKin opinnäytetyöltä. Alla on kuvattu ammatillisen perustutkinnon (NQF/EQF4), AMK tutkinnon (NQF/EQF6) ja YAMK tutkinnon (NQF/EQF7) tasoilla tehtävien opinnäytetöiden vaatimuksia.

Ammatillinen perustutkinto (NQF/EQF4)
Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kuvaavan, kokoavan opinnäytteen tai kehittämistyön, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää tätä työtä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellään omaa työllistymistään.

Ammattikorkeakoulututkinto (AMK, NQF/EQF6)
Opiskelija kykenee tuottamaan omalta ammattialueeltaan itseään, työyhteisöä ja alaa kehittävän opinnäytteen. Hän hallitsee kriittisen tutkivan työotteen sekä kykenee itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn toteuttaessaan konkreetit tutkimus- ja kehittämishankkeet työelämässä toimiessaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti hyödyntämismahdollisuuksista eri toimijoille.

Alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija harjoittelee ohjatusti työelämälähtöisen kehittämistyön tekemistä. Hän raportoi sen kirjallisesti noudattaen korkeakoulun raportointiohjeita. Tämän prosessin aikana opiskelija oppii asiatyylin kirjoittamista, lähteiden käyttöä, tiedon hankintaa sekä projektimaista työskentelyä.

Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK, NQF/EQF7)
Opiskelija kykenee työelämän kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössään soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Hänellä on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija osoittaa omaa asiantuntijuuttaan. Opinnäytetyö on asiantuntijaprojekti. Opiskelija tunnistaa työelämän ongelmia ja osaa laatia kehittämistyön suunnitelman ja kehittämistehtävä tai kysymykset ongelmien määrittelemiseksi. Opiskelija osaa suunnitella työelämälähtöisen kehittämisprojektin tai tutkimuksen ja noudattaa aikataulua. Opiskelija hallitsee kehittämistyön tai tutkimuksen menetelmiä ja soveltaa opinnoissa oppimaansa käytäntöön. Hän hyödyntää kriittisesti erilaisia luotettavia tiedonlähteitä. Opiskelija tuottaa selkeää ja viimeisteltyä asiatyylin tekstiä ja noudattaa korkeakoulun raportointiohjeita.

Linkit

Päivitetty 2.4.2022 Sirpa Tuomi