1.2 YAMK-opinnäytetyö

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) sisältyvä opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä. YAMK-opinnäytetyössä tavoitteena on, että kykenet soveltamaan näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja käyttämään valittuja työelämän kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin. Opinnäytetyössä osoitat, että sinulla on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. YAMK-opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yksin.

Opinnäytetyössä olennaista on erityyppisen tietoaineksen ja kokemustiedon yhdistäminen, tiedon arviointi ja soveltaminen sekä ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen.

Oleellista on jaetun asiantuntijuuden kehittyminen ja uuden osaamisen rakentaminen eri toimijoiden kanssa.

YAMK-opinnäytetyön suositeltava pituus on keskimäärin 60–90 sivua ilman liitteitä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on 30 opintopistettä ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Edeltävinä opintoina: Tutkiva kehittäminen 5 op – YZ00CK87
 • Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 op – YZ00BL94
 • Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 op – YZ00BL98 (Opintojakso, jonka toteutuksesta vastaa Kielikeskus. Muista ilmoittautua toteutukselle.)
 • Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 op – YZ00BL95
 • Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 op – YZ00BL96
 • Kypsyysnäyte, ylempi AMK – YZ00BB05

YAMK-opinnäytetyöprojektin eteneminen

HUOM. Mikäli olet aloittanut opinnäytetyösi ennen toukokuuta 2021, eikä opinnäytetyösi prosessi ole vielä Wihi-palvelussa, keskustele ohjaajasi kanssa työsi viemisestä Wihiin. Opinnäytetyön arkistointia ei ole mahdollista tehdä Wihin ulkopuolella, joten kaikkien opinnäytetöiden tulee olla Wihissä.

Kopioi projektin eri vaiheissa olevat tehtävät Wihiin ja tee ne.

 • Ilmoittaudu opinnäytetyön tekemistä tukevan opintojakson ryhmällesi suunnitellulle toteutukselle ja suorita se hyväksytysti.

 • Päivitä Pepissä oleva HOPSisi: Lisää HOPSiin opinnäytetyön opintojaksot (4 kpl) ja kypsyysnäyte -opintojakso. Koskee opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opinnot ennen syksyä 2021.
 • Laadi aihe-ehdotus Wihiin: wihi.jamk.fi ja lähetä se käsiteltäväksi. Koordinaattori nimeää sinulle opinnäytetyön pääohjaajan Wihissä.

 • Vaiheista ja aikatauluta opinnäytetyön koko prosessi Wihissä. Wihissä vaiheiden nimet ovat: Projektisuunnitelma, Vaihe 1: 1/3 opinnäytetyöstä valmis, Vaihe 2: 2/3 opinnäytetyöstä valmis ja Vaihe 3: opinnäytetyö valmis arvioitavaksi.
 • Sovi ensimmäinen ohjaustapaaminen pääohjaajasi kanssa tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti.

HUOM. Käytä koko opinnäytetyöprosessin ajan Wihin viestikenttää pääohjaajan kanssa käytävään viestittelyyn, ei sähköpostiviestittelyä. Ohjaaja saa sähköpostiin tiedon Wihissä lähettämästäsi viestistä.

 • Kertaa raportointiohje ja arviointikriteerit.
 • Perehdy hyvään tieteelliseen käytäntöön ja eettiseen toimintaan, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin.
 • Laadi toimeksiantajan kanssa sopimus opinnäytetyöstä, tarvittaessa liitteeksi liiteaineiston salassapitosopimus.
 • Perehdy tutkimusaineiston käsittelyyn. Tee aineistonhallintasuunnitelma.
 • Selvitä, tarvitsetko tutkimuslupaa ja tee hakemus tarvittaessa.
 • Tee Moodlessa Opinnäytetyön tiedonhankinta -kurssi ja siihen liittyvät tehtävät.
 • Laadi opinnäytetyösuunnitelma liitteineen ja pyydä ohjaajalta kommentteja Wihissä.
  • Pääohjaaja hyväksyy opinnäytetyösuunnitelmasi Wihissä.
 • Esitä suunnitelmasi pääohjaajan järjestämässä opinnäytetyöseminaarissa tai pienryhmäohjauksessa.
 • Kirjoita opinnäytetyön tietoperustaan tekstiä 3–5 sivua.
 • Valitse ja ilmoittaudu ”Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK” (3 op) -opintojakson sille Kielikeskuksen tarjoamalle toteutukselle, joka sopii sinun opinnäytetyösi kirjoitusaikatauluun.
 • Osallistu yksilöohjauksiin.

 • Ennen toteutukselle osallistumista olet tutustunut lähdeaineistoosi ja kirjoittanut tietoperustaan tekstiä 3-5 sivua.

 • Kirjoita opinnäytetyön tietoperusta ja menetelmäkuvaus valmiiksi.
 • Esitä menetelmäkuvauksesi pääohjaajan järjestämässä seminaarissa tai pienryhmäohjauksessa.
 • Tee opinnäytetyön käytännön toteutus suunnitelmasi mukaisesti.
 • Tarvittaessa voit varata ajan kielikeskuksen tekstinohjausklinikalta kirjoittamiseen liittyvissä ongelmissa.
 • Osallistu yksilöohjauksiin.

 • Kirjoita opinnäytetyösi valmiiksi.
 • Tee tarvittaessa työllesi tekstintarkistus Moodlen Turnitin tarkastus -työtilassa.
 • Sovi pääohjaajasi kanssa opinnäytetyön ensimmäisen luonnoksen esitarkastuksesta.
  • Opinnäytetyöllesi nimetään 2. tarkastaja Wihissä.
 • Tarvittaessa varaa aika kielikeskukselta kuvailulehden (suomi/englanti) kielenhuoltoon.
 • Sovi pääohjaajasi kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta.
 • Palauta valmis opinnäytetyösi Wihin Plagioinnin tarkastus -kenttään arviointia varten.
  Kenttä on kytketty Turnitinin tekstintarkastuspalveluun.
 • Esitä opinnäytetyösi tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti.
 • Palauta itsearviointi ja toimeksiantajan lausunto Wihiin.
  • Pääohjaaja (1. tarkastaja) ja 2. tarkastaja arvioivat opinnäytetyön ja hyväksyvät vaiheen 3, kun kaikki tehtävät on suoritettu.
 • Julkaise opinnäytetyösi tallentamalla se Theseukseen. Odota lupa ohjaajalta!
 • Tuo opinnäytetyön pysyvä linkki Wihiin.
  • Ohjaaja hyväksyy Opinnäytetyön arviointi -vaiheen, jonka jälkeen näet sekä arvosanan että lausunnon.

HUOM. Vaikka opinnäytetyötäsi ei olisi vielä hyväksytty Theseuksen kokoelmaan tallennuksen yhteydessä, se ei estä tutkintotodistuksen hakemista.

Löydät YAMK-opinnäytetyöprojektin eteneminen Wihissä pdf-tiedostona alta.

Dokumentit

1.8.2023 alkaen käytetään painokertoimilla olevia arviointikriteereitä kaikkien 1.8.2023 jälkeen aihe-ehdotuksesta alkavien opinnäytetöiden kohdalla ja kaikkien niiden opinnäytetöiden kohdalla, jotka eivät ole edenneet aihe-ehdotusta pidemmälle tai mikäli opiskelija ja pääohjaaja sopivat niiden käytöstä opinnäytetyön arvioinnissa.

1.1.2024 painokertoimilla olevat arviointikriteerit tulevat käyttöön kaikkien opinnäytetöiden kohdalla.

YAMK opinnäytetyön arviointikriteerit painokertoimilla (2023) (pdf)