Opetussuunnitelmien laadunhallinnan lähtökohdat

Työelämän tulevaisuuden osaamistarpeet ovat opetussuunnitelmatyön lähtökohta. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on analysoitava sidosryhmien odotuksia ja ennakoitava niiden muutoksia.

Opetussuunnitelmissa huomioidaan opiskelijalähtöisyys, joka näkyy opinnoissa joustavuutena. Opiskelija voi vaikuttaa siihen, miten hän hankkii osaamisen, jota koulutuksen suorittaneelta vaaditaan. Opettaja toimii valmentajana, joka tukee opiskelijan oppimisprosessia. Opiskelijoiden ohjaukseen osallistuu koko henkilöstö.

Ammattikorkeakouluyhteisö toimii tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä opiskelijoiden ja kumppaniorganisaatioiden kanssa hyödyntäen verkostoista saatavaa osaamista.

Oppiminen on opiskelijan tavoitteellinen prosessi, joka kohdistuu työelämässä tarpeelliseen tietoon. Oppimisessa hyödynnetään yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua.

Tutkintokoulutuksesta valmistunut opiskelija on saavuttanut ammatillisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavan ja kansainvälisiä vaatimuksia (EQF/NQF-taso 6 tai 7) vastaavan osaamisen sekä valmiudet jatkuvaan oppimiseen.

Suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna

Laadunhallinta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: 1) suunnittelu, 2) toiminta, 3) seuranta ja arviointi ja 4) laadun parantaminen.

Opetussuunnitelmat laaditaan osaamisperusteisiksi: mitä opiskelija osaa suoritettuaan opintojakson, opintokokonaisuuden ja tutkinnon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tutkinnon, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteiden loogiseen yhteyteen. Opintojaksotasolla on huomioitava osaamistavoitteiden, arviointikriteereiden, opiskeltavien sisältöjen ja oppimismenetelmien yhteensopivuus.

Tärkeimmät koulutuksen toteutusta ohjaavat dokumentit ovat Jamkin eettiset, pedagogiset ja ohjauksen periaatteet sekä tutkintosääntö.

Seuranta ja arviointi perustuu tunnuslukuihin, palautteisiin ja arviointeihin. Tärkeimmät tunnusluvut ovat Jamkin tuloskortissa ja määräaikaisarviointien indikaattoreissa. Tärkeimmät palautteet ovat opintojaksopalaute opintohallintojärjestelmässä, opiskelijakunnan vuosittain kokoama palaute, AVOP-palaute valmistumisvaiheessa sekä uraseurantapalaute viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Tärkeimmät arvioinnit ovat ohjelmien määräaikaisarvioinnit ja kansainväliset akkreditoinnit valituissa ohjelmissa.

Laatua parannetaan käsittelemällä seuranta- ja arviointitieto Jamkin laatukäsikirjassa sovitulla tavalla.

Opetussuunnitelmiin tehdään tarkentavia päivityksiä vuosittain ja perusteellisempia uudistuksia noin viiden vuoden välein. Päivityksissä ja uudistuksissa selvitetään työelämän tulevia osaamistarpeita. Opetussuunnitelmat käsitellään työelämän neuvottelukunnissa tai muulla tavoin työelämän edustajien kanssa. Tutkinto-ohjelmasta vastaava päällikkö vastaa opetussuunnitelman laadusta. Hän tarkistaa opetussuunnitelman osaamistavoitteet ennen suunnitelman hyväksymistä opintoasioiden lautakunnassa.

Linkit

Jamkin laatukäsikirja (Elmo-intra, vaatii kirjautumisen)


Tero Janatuinen 7.12.2022