Tulevaisuuden työelämätaidot

Kilpailukykyistä osaamista työelämään

Jamkin tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka vastaavat tulevaisuuden työelämän haasteisiin innovaatioilla ja kilpailukykyisellä osaamisella. Kaikkien opetussuunnitelmien yhteisenä teemana on tulevaisuudessa tarvittavien työelämätaitojen kehittyminen tukien opiskelijan ammatillista kasvua. Tulevaisuuden työelämätaidot kehittyvät substanssiopintojen yhteydessä. Pedagogisilla valinnoilla voidaan tukea tarvittavien työelämätaitojen kehittymistä. Tunnistetut tulevaisuuden työelämätaidot avataan OPSeissa arvioitaviksi osaamistavoitteiksi. Työelämän edustajien kanssa tehtävä yhteistyö tukee OPSien kehittämistä ja konkretisoi tarvittavaa osaamista opiskelijoille.

Auttavia kysymyksiä OPS-työhön

 • Onko opetussuunnitelma avoin ja joustava työelämän ajankohtaisille tarpeille?
 • Miten työelämätaidot näkyvät opintojaksokuvauksissa ja toimintatavoissa läpi opintojen?
 • Miten hyvin opintojaksojen osaamistavoitteet ja sisällöt vastaavat tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja tarpeisiin?
 • Tukevatko osaamistavoitteet työelämävalmiuksien kehittymistä (esim. työyhteisötaidot, eettinen osaaminen, kansainvälisyystaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot)
 • Minkälaisia työelämätaitoja opiskelijalla odotetaan olevan?
 • Miten opiskelijaa tuetaan löytämään itselle sopiva tulevaisuudessa tarvittava osaaminen?
 • Miten opiskelijaa tuetaan oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa?
 • Minkälaiset pedagogiset valinnat tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia oppia työelämätaitoja?
 • Miten opinnoissa hahmotetaan tulevaisuuden toimintaympäristöä?
 • Onko opintojaksojen osaamistavoitteet kuvattu niin, että opinnollistaminen mahdollistuu?

Materiaalia OPS-työn tueksi

 • Tietoa ammattien työllisyysnäkymistä ja osaamistarpeista: http://www.foreammatti.fi/
 • Millaisissa tehtävissä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneet työskentelevät: https://toissa.fi/
 • AVOP-palaute
 • Uraseurantakysely viisi vuotta sitten valmistuneille alumneillemme. Tietoja työelämäyhteistyön ja uraohjauksen onnistumisesta alumniemme näkökulmasta. https://amk-uraseuranta.turkuamk.fi/tulokset/
 • Itsearviointityökalu työelämäyhteistyöstä opetuksen suunnitteluun. Itsearviointityökalun avulla opettaja voi arvioida millaisia työelämäläheisiä pedagogisia ratkaisuja oppimisprosessissa voitaisiin käyttää. Työkalun kehittäminen on vasta alussa ja nyt julkaistu arviointityökalu on ensimmäinen versio (Itsearviointityökalu työelämäyhteistyöstä verkko-opetuksen suunnitteluun | Avointen oppimateriaalien kirjasto | Finna.fi).
  • Laitinen-Väänänen, S. 2020. Työelämäyhteistyö opetuksen suunnittelussa – itsearviointimittaria kehittämässä. Teoksessa Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä. Toim. M. I. Koskinen, R. Nakamura, H. Yli-Knuuttila & P. Tyrväinen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 97–102. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3
 • https://tulevaisuusohjaus.fi/
 • Get a Life – tulevaisuusorientoitunut työelämäsimulaatio korkeakouluopiskelijoille: http://getalife.fi/ . Sivustolta löytyvässä simulaatiossa voi luoda useita mahdollisia ura- ja elämänpolkuja ja kurkistaa muuttuvaan tulevaisuuteen. Tämä simulaatio ei ole ennustustyökalu, vaan tarjoaa mahdollisuuden miettiä omia valintoja ja mahdollisuuksia.
 • Esimerkki globaaleista uraohjauspalveluista online: https://www.pivotplanet.com/

Anne Hakala 26.1.2023