Vastuullinen asiantuntijuus ja kestävä kehitys

Jamk on strategiansa mukaisesti sitoutunut huomioimaan kaikessa toiminnassaan vastuullisuuden toimien ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti sekä taloudellisesti kestävällä tavalla. Jamk toteuttaa Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu 2030 -ohjelmaa ja sen koulutuslupausta: ”Kestävän kehityksen taidot kaikille”. Jamk kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työssään ja vastaavat työelämän haasteisiin innovaatioilla ja kilpailukykyisellä osaamisella. Vastuullisen asiantuntijuuden kasvu ei pääty tutkinnon valmistumiseen, vaan jatkuu työelämässä osana jatkuvaa oppimista ja ammatillista kasvua.

Jamkin osaamisperusteisessa tutkintokoulutuksessa kestävän kehityksen osaaminen määritellään Arenen vuonna 2022 julkaiseman suosituksen mukaisesti seuraavasti:

AMK-tutkinnot

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.

  • Hän osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
  • Lisäksi hän ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

YAMK-tutkinnot

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.

  • Hän osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
  • Hän osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
  • Lisäksi hän kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

OPS 2024 -opinnot käynnistyvät kaikille AMK-opiskelijoille yhteisellä Kestävän kehityksen perusteet / Basics of Sustainable Development 1 op- opintojaksolla, jolla varmistetaan yhteinen perusosaaminen. Tämän jälkeen kestävän kehityksen opinnot integroidaan tutkintokohtaisesti osaksi ammatillisen ydinosaamisen opintoja. YAMK tutkinto-ohjelmissa kestävän kehityksen osaaminen sisältyy syventäviin ammattiopintoihin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet viitekehyksenä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja alatavoitteet muodostavat viitekehyksen vastuullisen asiantuntijuuden kehittymiselle eri tutkinto-ohjelmissa. Valitut tavoitteet ja alatavoitteet kuvaavat konkreettisesti, minkä tavoitteiden edistämiseen kussakin AMK- ja YAMK-tutkinnossa on erityisesti sitouduttu. Kun valitut kestävän kehityksen tavoitteet yhdistyvät kestävän kehityksen osaamiseen, konkretisoituu käytännössä, miten juuri tietystä tutkinnosta valmistuva asiantuntija voi omassa työssään edistää kestävää kehitystä.

SDGs Wedding cake
Kuvio 1. Agenda 2030:n tavoitteiden suhteiden hierarkkinen hahmottaminen (Johan Rockström & Pavan Sukhdeev 2015)

Vinkkejä kestävää kehitystä edistävän opetussuunnitelman laatimiseen

  • Tunnista, miten kestävä kehitys on tai voi olla osa tutkintoa ja sen ammatti-identiteettiä hyödyntäen tunnistamisen työkaluina YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja alatavoitteita.
  • Hahmota, millaisesta kestävän kehityksen osaamisesta: tiedoista, taidoista, arvoista ja asenteista ko. kokonaisuus muodostuu. Mihin tutkinto-ohjelman ammatillisiin kokonaisuuksiin ko. osaaminen kytkeytyy? Mihin opintojaksoihin tai harjoitteluun kestävän kehityksen osaaminen sisällytetään?
  • Suunnittele arviointi. Kestävän kehityksen osaamisen arviointi edellyttää sopivien arviointimenetelmien käyttöä ja kestävän kehityksen osaamisen sisällyttämistä opintojaksojen arviointikriteereihin.
  • Suunnittele pedagogiset ratkaisut. Millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja oppimisympäristöillä tuetaan opiskelijan kestävän kehityksen osaamisen kehittymistä opintopolun eri vaiheissa?

Materiaalia OPS-työn tueksi:

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu (2020). http://www.arene.fi/julkaisut/raportit/kestava-vastuullinen-ja-hiilineutraali-ammattikorkeakoulu-ammattikorkeakoulujen-kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-ohjelma/

Jamk strategia 2020-2030 (jamk.fi)

Kestävän ammattikorkeakoulutuksen käsikirja (theseus.fi)

Vastuullinen ja kestävä Jamk – verkkosivut

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä kehitys | Suomen YK-liitto

Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta 2022. https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2022/Kompetenssit/Suositus%20ammattikorkeakoulujen%20yhteisiksi%20kompetensseiksi.pdf?_t=1642539572

The SDGs wedding cake – Stockholm Resilience Centre

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2022 – Kestävää ja vastuullista osaamista työelämään (theseus.fi)

SITRA (2023). Megatrendit 2023: Näitä kehityskulkuja emme voi ohittaa – Sitra


Leena Liimatainen 30.5.2023