Opiskelijalähtöisyys ja työelämäläheisyys

Opiskelijalähtöisyys, oppijalähtöisyys

Opiskelijalähtöisyys korostaa yksilöllistä oppimista, opiskelijan omien tavoitteiden ja kiinnostusten huomioonottamista. Opiskelijalähtöisyyden toteutuminen Jamkissa korostaa opiskelijoiden aktiivista roolia oppimisessa ja pyrkii tukemaan heitä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille parhaat mahdollisuudet oppimiseen, osaamisen kehittymiseen ja menestymiseen opintojen aikana ja sen jälkeen. Digivisio 2030 -projektissa käytetään käsitettä oppijalähtöisyys, kun opiskelua tarkastellaan jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Jamkissa opetussuunnitelmatyö on keskeinen osa tutkinto-koulutusten suunnittelua, jolloin tutkintoa suorittavalla henkilöllä on tutkinto-opiskelijan status. OPS-käsikirjassa käytämme käsitettä opiskelija.

Opiskelijalähtöisyys käytännön toiminnassa

 • Opintojen suunnittelu ja joustavuus: mahdollistetaan joustavat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat.
 • Oppimisen suunnittelussa siirretään katse ryhmästä yksilöön. Opetuksen suunnittelusta siirrytään muotoilemaan yksilön oppimista tukevia oppimisprosesseja.
 • Osallistava ja vuorovaikutteinen opetus: korostetaan vuorovaikutteista opetusta, jossa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oppimisprosessiin.
 • Jatkuva ja monipuolinen arviointi: sopeutetaan arviointimenetelmät oppijoiden tarpeisiin ja oppimistavoitteisiin.
 • Ohjaus ja tuki: opiskelijalähtöinen toiminta sisältää myös uraohjauksen ja tuen tarjoamisen, kuten opinto-ohjausta opettajatutoreilta ja opinto-ohjaajilta, vertaistutorointia, uraohjausta ja muita erilaisia tuki- ja ohjauspalveluita.
 • Opiskelijoiden osallistuminen opetussuunnitelman ja opintojaksojen kehittämiseen: opiskelijoiden näkemykset ja kokemukset otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Osallistetaan opiskelijat jatkuvan palautteen antamiseen eri tasoilla, kuten opintojakson aikainen palaute. Luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa opetusmenetelmiin, opetussuunnitelmiin, opiskeluympäristöön ja muuhun korkeakoulun toimintaan esimerkiksi opiskelijaedustajien kautta.

Oppiminen on Jamkissa monimuotoista, opiskelijoita aktivoivaa ja työelämään liittyvää. Oppijakeskeiset oppimisprosessit ovat kestäviä ja niillä rakennetaan edellytykset yksilölliselle ja motivoivalle oppimiskokemukselle mukautuen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja oppimisen ympäristöihin. Opiskelija on oman oppimisensa omistaja ja oppiminen aktivoituu tekemisen kautta, painottaen opiskelijan aktiivista ja yhteistyöhön perustuvaa roolia tiedon rakentamisessa. Opiskelijakeskeisyyden nähdään lisäävän vuorovaikutusta koko korkeakouluyhteisössä.

Opiskelijalähtöisyys muuttaa suunnittelua ryhmästä yksilöön – opettajan työsuunnitelmasta opiskelijan oppimista tukevaan oppimisprosessin suunnitteluun.

Työelämäläheisyys

Ammattikorkeakoulun perustehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4 §). Työelämäläheinen opetussuunnitelma vastaa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin. Opinnoissa pyritään integroimaan opinnot ja työelämä kiinteästi toisiinsa, mikä mahdollistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymisen tutkinnon aikana. Työelämäläheisessä opetussuunnitelmassa mahdollistuu opiskelijan yksilölliset urapolut ja työelämätaitojen kehittymine ja niiden näkyväksi tekeminen. Opetussuunnitelman kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa tuo opetussuunnitelmiin kokemustietoa työelämästä ja vahvistaa koulutusten työelämärelevanssia. (Työpedahanke.fi.)

Työpeda-hankkeessa on kiteytetty tulevaisuuden muuttuvan työelämän edellytykset opetussuunnitelmalle:

 • Ketterät ja resilientit opetussuunnitelmat > työelämäläheinen oppiminen
 • Aktiivinen vuoropuhelu korkeakoulun ja työelämän välillä > työelämätarpeiden systemaattinen tunnistaminen
 • Haastattelut ja kyselyt > tuo esille työelämänäkökulmaa
 • Opiskelijoiden lähtötilanteen kartoitus ja odotukset työelämälähtöiselle oppimiselle
 • Osaamisen ennakointifoorumin tulokset ja muu käytettävissä oleva ennakointitieto

Työelämän ja oppimisen integrointi:

 • oppimistehtävät työelämään
 • työn opinnollistaminen
 • harjoittelu
 • opinnäytetyöt
 • projektiopinnot
 • yhteistyö yamk- ja amk-tutkintojen välillä
 • alumnien hyödyntäminen

Lähde: Törn-Laapio, A., Väisänen, K. Pakkala, A. & Lehto, S. Työelämäläheinen opetussuunnitelma. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot – hankkeen blogi. Viitattu 26.11.2023. https://www.tyopeda.fi/blogit/graafi2-tyoelamalaheinenops.pdf

Sirpa Tuomi 27.11.2023