Opetussuunnitelmat Pepissä

OPS-perusteet linjaavat opetussuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Luethan asiakirjan ennen kuin lähdet työstämään opetussuunnitelmaasi.

Kunkin vuoden opetussuunnitelmien laadinnan aikataulut ja deadlinet löydät intrasta.

Opetussuunnitelma rakennetaan seuraavasti (ks. kuvio 1):

 • tutkinnon kuvaus ja osaamisalueiden määrittelyt eli osaamisten kuvaus tehdään Teamsiin.
 • tutkintorakenne, ajoitussuunnitelma ja jäsentelyt (mm. osaamisalueet) Peppiin.
OPSin tuottamisen työkalut ja ohjeet
Kuvio 1. OPSin tuottamisen työkalut ja ohjeet

Uuden tutkinnon kuvaus ja osaaminen

Aloita uuden tutkinnon opetussuunnitelman tekeminen kirjoittamalla tutkinnon kuvaus ja osaaminen Teamsiin. Tutkinto-ohjelman kuvauksessa kuvataan:

 1. osaamiskuvaus: mitä osaamista koulutuksen suorittanut opiskelija saavuttaa,
 2. koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen: miten tämän osaamisen rakentuminen ilmaistaan ja arvioidaan opiskelijan oppimistuloksina,
 3. opintojen joustava toteuttaminen
 4. työelämäläheinen oppiminen
 5. uramahdollisuudet ja työllistyminen
 6. kelpoisuudet
 7. jatko-opinnot
 8. koulutuksen suunnittelu: miten koulutuksen suunnittelussa on hyödynnetty alueellista ja kansallista ennakointitietoa ja miten suunnittelua on tehty yhteistyössä työelämän, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja
 9. vastuuhenkilö: kuka tutkinto-ohjelmasta vastaa.

Tutkinnon kuvauspohja ja tarkemmat ohjeet löytyvät Opetussuunnitelmatyö-nimisestä työtilasta Teamsista.

 • Koulutuksen kehittämispalveluiden suunnittelija siirtää kuvaustekstit ja osaamiset (osaamisalueet) Peppiin.
 • Uuden suomenkielisen tutkinnon kuvaus käännetään koulutuksen kehittämispalveluiden toimesta.

Tutkinnon osaamisen määrittelyn vaiheet

 • Määrittele tutkinnon osaamistavoite tiiviissä yhteistyössä työelämän ja mahdollisten muiden verkostojen kanssa.
 • Jäsennä tutkinnon osaamistavoite tutkintokohtaisiksi osaamisalueiksi. Muista myös Jamkin yhteiset osaamisalueet. Lisäksi akkreditoiduilla tutkinto-ohjelmilla voi olla eurooppalaisia tai kansainvälisiä osaamisalueita. Osaamisalueiden suositeltu määrä on yhteensä maksimissaan 10 kpl.
 • Osaamisalueet kuvataan osaamisina (kuvio 2).
 • Huolehdi suomenkielisten tutkinto-ohjelmien osaamisalueiden ja osaamisten käännöksistä englanniksi. Tekstit käännetään tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti. Ne voidaan lähettää käännettäviksi myös Jamkin kilpailuttamalle käännöspalvelutoimittajalle.
Tutkinnon osaamisen rakentuminen
Kuvio 2. Tutkinnon osaamisen rakentuminen

Päivitettävä kuvaus (vanha tutkinto-ohjelma)

Päivitä tutkinnon kuvaustekstit päivitettävän opetussuunnitelman osalta suoraan Peppiin: Yksiköt > Koulutusohjelmat -valikko. Muista päivittää suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa myös englanninkieliset kentät.

Jos osaamisalueisiin tulee muutoksia, ne päivitetään aina lähettämällä päivitettävät osat koulutuksen kehittämispalvelujen suunnittelijalle (suomi ja englanti).

Opetussuunnitelma: rakenne, ajoitussuunnitelma ja jäsentelyt

Opintojen rakenne, laajuudet, suunnitellut ajoitukset sekä osaamiset (Pepissä jäsentelyt), jotka koulutuksen aikana rakentuvat, kuvataan tarkemmin Pepissä ja ne julkaistaan Opetussuunnitelmat-sivustolla. Opintojen rakenne koostuu opintokokonaisuuksista (ent. moduuli) ja opintojaksoista.

Opintokokonaisuus

 • Opintokokonaisuus on opetussuunnitelman rakenteellinen osa, kuten opintojaksokin.
 • Opintokokonaisuus muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, johon opintojaksot kootaan.
 • Opintokokonaisuudet voivat rakentua keskenään eri lähtökohdista. Opintokokonaisuuden lähtökohtana voi olla esim. ilmiö, työkokonaisuus, teema, ydinosaaminen jne.
 • Opintokokonaisuudelle kirjoitetaan kuvaus ja osaamistavoitteet, jotka mahdollistavat koko opintokokonaisuuden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen; myös opinnollistamisen. Lisäksi opintokokonaisuudelle kirjoitetaan kriteerit silloin, kun opintokokonaisuus sisältää muita kuin pakollisia opintojaksoja.
 • Opintokokonaisuuden osaamistavoite -kentässä kuvataan osaamisalueeseen kuuluvien opintojaksojen kokonaistavoite tiivistetysti ja selkeästi.
 • Opintokokonaisuuden tavoitteet määritellään siten, että ne linkittyvät tutkinto-ohjelman osaamisalueisiin ja/tai yhteisiin osaamisalueisiin, joiden saavuttamista opintojen edetessä arvioidaan. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet tukevat opiskelijan kokonaisosaamisen kertymistä.
 • Opintokokonaisuuden laajuus on minimissään 15 op ja koostuu vähintään kahdesta opintojaksosta.

Opintojakso

 • Opintojaksojen luomisen periaatteet ja koodiohjeet löytyvät Peppi-ohjeista henkilökunnalle.
 • Opintojaksoille tehdään kuvaukset eli osaamistavoitteet, sisältö ja arviointikriteerit.
 • Tarvittava opiskelumateriaali suunnitellaan yhteistyössä kirjaston kanssa.
 • Opintojaksot jaetaan perusopintoihin, ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin, harjoitteluun ja opinnäytetyöhön. Tämä tehdään Pepissä jäsentelyt-työkalulla (Opintojen tyyppi -jäsentely).

Ajoitussuunnitelma

 • Ajoitussuunnitelman avulla opiskelijalle kerrotaan suositus, milloin ja missä järjestyksessä opiskelijan kannattaa suorittaa tutkintoon kuuluvat opintojaksot.
 • Määrittele ajoitukset opintojaksoille eri vuosille ja periodeille.
 • Ajoita opinnot tasaisesti koko tutkinnon ajalle (30 op / lukukausi).
 • Huom. syyslukukauden työskentelyviikkomäärä on pienempi kuin kevätlukukauden, joten tämä on huomioitava ajoituksessa. AMK-tutkinnossa kuormittavuuden tasaamisen kannalta on hyvä suunnitella syksylle opintoja max. 25 op (17 viikkoa = 40 h /viikko) ja keväälle max. 30 op (19 viikkoa = noin 43 h / viikko).
 • Opiskelijan tulee voida tehdä kesäopinnoissa vähintään 5 op omaan tutkintoonsa kuuluvia pakollisia tai vaihtoehtoisia opintoja esim. touko-kesäkuun vaihteessa tai elokuussa.

Jäsentelyt (esim. osaamisalueet)

Pepin jäsentelyt-työkalulla voidaan luokitella opintojaksoja niin monella tavalla kuin on tarpeellista. Jamkissa jäsentelyn avulla opintojaksoja luokitellaan opintojen tyypin ja osaamisalueiden perusteella. Alla kuvaus osaamisalueiden käytöstä luokittelussa.

 • Osaamisalueet ja osaamiset luodaan Peppiin koulutuksen kehittämispalveluiden suunnittelijan toimesta.
 • Kiinnitä osaamisalueet opintojaksoille Jäsentelyt-työkalulla. Huom. osaamisalueet eivät siirry automaattisesti opintojaksokuvaukseen, vaan ne täytyy ylläpitää siellä manuaalisesti.
 • Liitä tutkinto-ohjelmaasi tutkinto-ohjelmien yhteiset osaamisalueet tutkintokohtaisten osaamisalueiden lisäksi.
 • Tutkintokohtaisten osaamisalueiden kehittyminen ajoitetaan koko tutkinnon ajalle.
 • Tutkinto-ohjelmien yhteisiä osaamisalueita tulee kertyä myös tutkinnon ammattiopinnoissa (AMK-tutkinto) tai syventävissä ammattiopinnoissa (YAMK-tutkinto).

Opetussuunnitelmien tarkastaminen, hyväksyminen ja julkaisu

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot asianomaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti (tutkintosääntö, 13 §).

Opetussuunnitelman sisällöllisen tarkastamisen tekee koulutuksesta vastaava päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö. Opetussuunnitelma viedään yksikön johtoryhmän käsittelyyn ennen sen hyväksymistä opintoasioiden lautakunnassa.

Opetussuunnitelmat tarkastetaan OPS-kehittämistiimin koordinoimana ja julkaistaan sen jälkeen. Opintoasioiden lautakunta hyväksyy opetussuunnitelmat.

Opintojaksoille tulee tehdä sekä kielellinen että sisällöllinen tarkastus. Tarkastajat merkitään Pepissä opintojakson tarkistus -kohtaan. Tarkastusta ei voi tehdä sama henkilö, joka vastaa kuvauksen kirjoittamisesta.

Huom. Opetussuunnitelmien rakenteeseen ei voi tehdä muutoksia enää sen jälkeen, kun opiskelijat ovat aloittaneet ko. rakenteen mukaiset opinnot.

Opintojakson ja opintokokonaisuuden kuvaukset

Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa kuvaukset kirjoitetaan suomeksi ja käännetään englanniksi. Kääntäminen tapahtuu tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti. Käännökset voidaan tilata tarvittaessa Jamkin kilpailuttamalta käännöspalvelutoimittajalta.

Englanninkielisissä ohjelmissa kuvaus kirjoitetaan englanniksi.

Voit kirjoittaa opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien kuvaukset joko suoraan Peppiin tai

 • opintokokonaisuuksien kuvaukset voidaan tehdä ensin Teamsiin ja siirtää sieltä Peppiin tutkinto-ohjelman käytänteiden mukaisesti.
 • opintojaksokuvaukset voidaan tehdä ensin Word-muotoiseen kuvauspohjaan ja siirtää sieltä Peppiin.

Ohjeet opintojaksokuvauksien kirjoittamiseksi löytyvät Peppi-mallipohjasta.

Muista tehdä kuvaukset sekä suomeksi että englanniksi (suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa).

Uusien opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kuvaukset näkyvät julkisesti sen jälkeen, kun rakenne, johon ne on liitetty, julkaistaan.

OPSin yhteys opiskelijan HOPSiin

Opiskelijan HOPSiksi eli henkilökohtaiseksi opiskelusuunnitelmaksi Pepissä alustetaan oletuksena sen tutkinnon ja lukuvuoden OPS, johon hänen ryhmänsä on liitetty Pepissä. Kun opiskelijan HOPS on kertaalleen alustettu (kun hänet on otettu opiskelijaksi), OPSin muutokset eivät vaikuta enää opiskelijan HOPSille, vaan ne täytyy tarvittaessa käydä tekemässä sinne manuaalisesti.

Linkit

OPS-perusteet (Opiskelijalle-sivut)

OPSien aikataulut ja deadlinet (Elmo-intra, vaatii kirjautumisen)

Opetussuunnitelmatyö-työtila Teamsissa (vaatii kirjautumisen)

Ohjeita käännöspalveluiden tilaajille (Elmo-intra, vaatii kirjautumisen)

Peppi-ohjeet henkilökunnalle (Avoimet oppimateriaalit)

Tutkintosääntö (Opiskelijalle-sivut)

Julkaistut opetussuunnitelmat (Peppi, opetussuunnitelmat)

Opintojaksojen luomisen periaatteet ja koodiohje (Avoimet oppimateriaalit)

Opintojaksokuvauksen Peppi-pohja (Avoimet oppimateriaalit)


Anne Luukkonen 3.1.2023