Osaamisperustaisuus, modulaarisuus ja arviointi

Osaamisperustaisuus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Se tarkoittaa, että opinnoissa opiskelija nähdään aktiivisena toimijana, joka sitoutuu oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Osaamisperustaisessa tutkintokoulutuksessa opiskelija rakentaa opettajiensa tuella henkilökohtaisen ja yksilöllisen opintopolkunsa. Opinnoissa keskeistä on osaamisen hankkiminen ja osoittaminen, ei opintojen suorittaminen.

Osaamisperustaisuudessa keskeistä on opiskelijan osaaminen ja sen näkyväksi ja todennetuksi tekeminen. Osaamisperustaisuuden toteutumisen lähtökohtana on aina opetussuunnitelma, jossa määritellään osaamistavoitteet; ne tiedot, taidot, eettiset valmiudet ja asenteet, joita opiskelijoiden odotetaan kehittävän ja saavuttavan opintojensa aikana (Annala 2011; Mäkinen & Annala 2010).

Osaamistavoitteet antavat kuvan siitä, mitä opiskelijan odotetaan oppivan ja miten tämä osoitetaan. Osaamisperustaisessa kuvaustavassa keskitytään opiskeltavan sisällön sijasta kuvaamaan opiskelijan osaamista, kyse on siis näkökulman muutoksesta opiskelijalähtöisemmäksi. Osaamisperustaisuudessa kuvataan siis sitä, mitä opiskelija tietää, taitaa, ymmärtää tai kykenee tekemään oppimisen tuloksena. Tämä ilmaistaan selkeästi ja konkreettisesti opiskelijan toimintana ja tekemisenä. Osaamistavoitteiden täytyy olla opiskelijoiden saavutettavissa, ja niiden toteutumista on kyettävä opiskeluun liittyvissä tilanteissa ja toimintaympäristöissä hankkimaan, osoittamaan ja arvioimaan.

Esimerkiksi opintojakson osaamistavoitteet ovat opiskelijan kannalta tarkempia ja läpinäkyvämpiä kuin tutkinnon tavoitteet tai pelkkä sisältökuvaus. Osaamistavoitteet voidaan kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon:

  • Opinnot suoritettuaan
    • opiskelija tunnistaa …
    • opiskelija osaa kuvata…

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnoissa vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta, mikä onkin yksi tärkeimmistä osaamisperustaisuuden periaatteista (Happo & Peurunka 2016). Kuten edellä jo esitettiin, osaamisperustaisessa koulutuksessa opiskelija on aktiivinen toimija, jolloin osallisuus merkitsee opiskelijan sitoutumista opintojensa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Osallisuudessa korostuvat lisäksi vastavuoroinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisten sitoutuminen. (Harju 2013.)

Sivu 2: Modulaarisuus
Sivu 3: Arviointi


Siru Lehto 13.1.2023