TKI-osaamisen ja monituottajamallin kehittäminen sotepalveluyrityksissä” (OsmoKS)-hankkeen tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi

TKI-osaamisen ja monituottajamallin kehittäminen sotepalveluyrityksissä (OsmoKS)-hankkeen henkilörekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
tietosuoja@jamk.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Jaana Paltamaa, vanhempi tutkija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
puh. 050 5365459
sähköposti: jaana.paltamaa@jamk.fi


4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Hankkeen aikana tehtävän kyselyn, haastattelujen ja kehittämistoimien aikana kerätään tietoa Keski-Suomessa toimivien sotepalveluyritysten tämänhetkisestä TKI-profiilista ja TKI-osaamisesta, digivalmiuksista sekä suunnitelmista ja valmiuksista monituottajuuteen sekä niiden kehittämiseen.
Edellä mainittujen toimenpiteiden varsinaista kohderyhmää ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen sotepalveluyritykset mukaan lukien myös ne toimijat, jotka tarjoavat monituottajamallissa ns. tukipalveluita kuten ravitsemus-, siivous-, kuljetus- ja kotitalkkaripalvelut sekä pelastustoimen puolella samankaltaisia palveluja tuotavat yritykset.
Vastaamalla vapaaehtoisesti sähköiseen kyselyyn ja osallistumalla muihin hankkeen toimenpiteisiin osallistuja suostuu annettujen tietojen hyödyntämiseen OsmoKS -hankkeen tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.
Rekisterissä käsitellään edellä mainittujen kohdejoukkojen hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja. Tietojen kerääminen tapahtuu sähköisesti Jamkin tarjoamalla Webropol-kyselyohjelmalla, haastatteluissa, sähköpostitse ja puhelimitse, paperilomakkeilla sekä osallistujalistoilla.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös hankkeisiin liittyvistä rahoittajan seurantavelvoitteista johtuen.
Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne hankkeeseen nimetyt työntekijät, joille on myönnetty pääsy aineistoon ja joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

5 Rekisterin tietosisältö

Hankkeen aikana tullaan keräämään seuraavia henkilötietoja: etunimi, sukunimi, sähköposti, organisaatio, toiminimike.

6 Käsittelyperuste

Rekisteröidyn suostumus.
Hankkeen toteutus, tiedon- ja aineistonkeruu sekä niiden hallinta.
Ammattikorkeakoulujen lakisääteinen TKI-tehtävä; yleinen etu


7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä pidettävät tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään


8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Käytössä on ajanmukaiset tekniset ratkaisut, kuten palomuurit ja salaukset. Rekisterinpitäjän palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy on sallittu vain ylläpitäjille.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkitietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettujen ohjeiden mukaan vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Kun rekisteritietoja säilytetään lnternet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana verkkoasemalla, johon on pääsy projektin työntekijöillä.
Manuaalisesti kerätty tieto tallennetaan sähköiseen muotoon ja tallennetaan palvelimelle (paperinen materiaali hävitetään).
Tietoja säilytetään hankkeen päättymisen jälkeen Jamkin tietoturvaohjeistuksen mukaisesti. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään luotettavalla ja asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittely tarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun määräävän lain velvoitteiden vuoksi tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
Hankkeen toimenpiteisiin liittyvistä julkaistavista tuloksista ja raporteista (mm. kyselyt, haastattelut, tilaisuuksien osallistujaluettelot) ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.


10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja omissa järjestelmissään / arkistoissaan hankkeen raportoinnin vaatiman ajan 1.3.2024-30.4.2025. OsmoKS -hankkeen päättymisen jälkeen henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään.

Tutkimusaineisto anonymisoidaan ja arkistoidaan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.


11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.


12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on annettava hänelle ymmärrettävässä muodossa ja halutessaan myös kirjallisesti.


Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • pyytää tietojensa oikaisemista
 • vaatia tietojensa poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
  Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon.
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.