4.2.3 Tutkimusasetelma

Tutkittavaan ilmiöön liittyy aina jokin ongelma, ja sen ratkaisemiseen kuuluvat asiat selostetaan opinnäytetyössä. Ongelman sijasta voidaan käyttää tavoitekuvausta. Yleensä tutkimusongelmasta muotoillaan yksi tai useampi tutkimuskysymys. Kysymykset helpottavat ja suuntaavat tiedonhakua sekä ohjaavat tutkimusmenetelmän valinnassa ja koko opinnäytetyön toteuttamisessa.

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tekijän on määriteltävä ja rajattava se tieto, jonka pohjalta asiaa tarkastellaan (tietoperusta). Samoin on selostettava ja perusteltava ne tutkimus- ja analyysimenetelmät, joilla ongelma pyritään ratkaisemaan.

Tutkimuksen luotettavuuden varmistamista on mietittävä jo suunnitteluvaiheessa. Opinnäytetyössä esitellään ne keinot, joiden avulla pyritään mahdollisimman luotettaviin ja uskottaviin tuloksiin. Luotettavuuskriteerit ovat erilaiset eri tutkimustyypeissä. (Ks. Kananen 2015.)

Tutkimuskohteen kuvaamisella luodaan käsitys siitä, millainen tutkimuskohde on kyseessä. Tutkimustulosten soveltumista muihin vastaaviin tapauksiin voidaan arvioida silloin, kun tutkimustilanne on kuvattu riittävän tarkasti. Jos tutkimuskohteena on yritys, voidaan kuvata 1) yrityksen historia lyhyesti, 2) yrityksen toimiala, rakenne ja omistajat, 3) henkilöstö, liikevaihto, markkinat, 4) mahdollisesti jokin yrityksen merkittävä osa. (Kananen 2015.)

Usein tutkimuksen kohde mainitaan lyhyesti jo johdannossa. Laajempi, koko tutkimusasetelman selostus sijoittuu johdannon jälkeen, tutkimuksen toteutuksen mukaisesti joko ennen tai jälkeen tietoperustan.