4.2.4 Tutkimuksen toteuttamisen ja tulosten raportointi

Oman tutkimuksen tekemisen vaiheet perusteluineen on selostettava tarkasti. Toteutuksen selostaminen antaa selkeän kuvan tehtävästä ja vastauksen etsimisen tavasta. Selostuksen perusteella lukija seuraa opinnäytetyöprosessin etenemistä ja arvioi sen luotettavuutta.

Raportoitaessa esitetään opinnäytetyön tehtävät, kuvataan lähestymistapa, tiedonkeruutapa, tutkimuksen aineisto tai käytetty materiaali ja sen käsittelytapa, kohdejoukko tai -aineisto, arvioidaan luotettavuutta sekä esitetään mahdolliset eettiset kannanotot perusteluineen.

Tulokset

Raportin tärkein osa on tulosten esittely. Tulokset ja tuotokset julkaistaan eri tavoin, mutta niiden avulla on pyrittävä osoittamaan vastaus tutkimustehtävään. Tulosten jäsentely voidaan tehdä monella tavalla, esimerkiksi tutkimusongelmittain. Esittämistapa riippuu raportin luonteesta ja työn muodosta. Tulosten esittämisessä on koko ajan otettava huomioon opinnäytetyön tarkoitus.

Tulokset on esitettävä niin, että lukija voi vaivatta havaita tärkeimmät tulokset. Tulokset pyritään kokoamaan loogisiksi ryhmiksi, ja ongelmien kannalta olennaiset tulokset tuodaan esille. Tulosten esittelyssä tärkeää on havainnollisuus. Kaikkia esiin nostettuja kysymyksiä on tarkasteltava, olipa niihin saatu vastaus tai ei. Tarkastelun on oltava totuudenmukainen, looginen ja selkeä esitys. Tuloksista tehtävät päätelmät voidaan esittää jo tulosten yhteydessä.

Esimerkki menetelmäosuuden raportoinnista: ohjeen tuottaminen
hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyön menetelmäosuus.pdf

*************

Tietojen salaus opinnäytetyössä

Yksittäinen tieto voidaan salata laittamalla nimen tilalle esim. X tai useiden nimien tilalle A, B, C. Samoin esim. taulukossa voidaan yksittäinen tieto ilmaista vaikkapa xxxx. Mikäli salattavaa tietoa on paljon, se sijoitetaan liitteeseen. Tällöin kuvailulehden kohtaan Muut tiedot tulee maininta asiasta. Raportin loppuun tulee tyhjä sivu, johon merkitään vain liitteen numero ja nimi sekä perään (salassa pidettävä). Näin lukijalle muodostuu kokonaiskuva opinnäytetyön sisällöstä, vaikka kaikkia tietoja ei olekaan. Opiskelija pystyy myös selostuksessa viittaamaan liitteeseen. Ks. ohje Opinnäytetyö-sivustolta.