4.2 Opinnäytetyön runko-osa

Opinnäytetyön varsinainen teksti (runko-osa) sisältää johdattelun asiaan, asian käsittelyn ja tarkastelun. Kirjoittajan valitseman käsittelytavan perusteella teksti voidaan rakentaa erilaisin tavoin sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi tutkimustyyppinen työ, kehittämishanke tai laadullinen tarkastelu. Tutkimustyyppinen työ on esimerkiksi kysely-, haastattelu-, markkina- tai toimintatutkimus. Tässä ohjeistossa tutkimus-sanaa käytetään kuvaamaan sekä kehittäviä tutkimuksia että tutkimuksellisia kehittämistöitä. Erilaisia rakenteita tarkastellaan tarkemmin Opinnäytetyö-sivuston alaluvuissa 2.1 – 2.7.

Seuraavilla sivuilla käsitellään raportin runko-osan rakennetta: johdantoa, tietoperustaa, tutkimuksen toteutusta ja pohdintaa.