Esimerkkejä lähteiden merkinnästä

Lähdeluettelon malli; malliin on koottu esimerkkejä mahdollisimman erityyppisistä lähteistä. Numerolla alkavat lähteet tulevat ennen kirjaimin aakkostettavia lähteitä.

Lähteet

2019 jalkapallo Tampere. N.d. Suomen Palloliiton verkkosivu. Viitattu 28.2.2019. https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/tampere/2019-jalkapallo-tampere.

A 28.12.2012/1074. Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Viitattu 12.2.2019. https://www.finlex.fi/fi/, ajantasainen lainsäädäntö.

Balachandran, K., Bi, Q., Rudrapatna, A., Seymour, J., Soni, R. & Weber, A. 2009. Performance assessment of next-generation wireless mobile systems. Bell Labs Technical Journal, 13, 4, 35–58. Viitattu 16.4.2016. https://janet.finna.fi, Academic Search Elite.

Bernaards, C. M., Ariens, G. A. M.,  Simons, M., Knol, D. L. & Hildebrandt, V. H. 2008. Improving work style behavior in computer workers with neck and upper limb symptoms. Journal of Occupational Rehabilitation, 1, 87–101. Viitattu 15.1.2015. https://janet.finna.fi, Cinahl.

Diacor avasi uuden lääkäriaseman puhelimeen. 2016. Uutinen Diacor-terveyspalvelut Oy:n verkkosivuilla 30.3.2016. Viitattu 7.4.2016. https://www.diacor.fi/ajankohtaista/diacor-avasi-uuden-lääkäriaseman.

Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 2009.  Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.4.2009. www.urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1236326673-1 .

Halttunen, J. 2016. Promoting entrepreneurship in Egypt. Julkaisussa Enhancing excellence of education in Egypt. Experiences in promoting accreditation and quality assurance system. Toim. L. Kaikkonen & T. Mäki. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences, 55–57. Publications of JAMK University of Applied Sciences 219.

Hienonen, V., Kinnunen, H. & Viita, A. 2015. Hyvä vuokrasuhde. Käytännön opas asunnon vuokraukseen. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15.–16. p. Helsinki: Tammi.

Huoneenvuokralaki 481/1995. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Annettu 31.3.1995. Viim. muutos 18.1.2013. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481.

Hytönen, J. 2015. Pidetään kiinni turvaverkoista. Sosiaalivakuutus, 2, 24–26. Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin haastattelu. Viitattu 13.3.2015. http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Sosiaalivakuutus_215.pdf/6accef8f-1a7e-4ad1-a5e2-ae0db2bf4d63.

Hänninen, K. 2015. Suomalaistutkijan läpimurto. Kasvojen tunnistus älylaitteisiin. Kauppalehti 17.6.2016. Viitattu 18.6.2016. http://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomalaistutkijan-lapimurto-kasvojen-tunnistus-alylaitteisiin/ZKC8vdQ4.

Kallimo, K. 2016. Perusturvan toimialajohtaja. Jyväskylän kaupunki. Haastattelu 15.4.2016.

Karlsson, M. 2009. Moniallergikko voi pitää lemmikkiä. Tesso, 2, 24–30.

Keinonen, K. J. 2009a. Microsoft PowerPoint: edistynyt käyttö. Ornanet-koulutus, MS PowerPoint 2007 -ohjelmiston opas. Viitattu 2.6.2016. https://janet.finna.fi, Ornanet.

Keinonen, K. J. 2009b. Microsoft Word: edistynyt käyttö. Ornanet-koulutus, MS Word 2007 -ohjelmiston opas. Viitattu 2.6.2016. https://janet.finna.fi, Ornanet.

Koivunen, R. 2016. Toimitusjohtaja. Kaksi puuta Oy. Haastattelu 21.8.2016.

Kojola, O.-M. 2016. Pörssikerho: Sijoittaminen ja sijoitussuunnitelma. Sijoitusasiantuntijan luento 13.1.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Järjestäjinä JAMKO ry:n Pörssikerho ja Keski-Suomen Osuuspankki.

Kosteusvauriot työpaikoilla. 2009. Kosteusvauriotyöryhmän muistio. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 4.4.2016. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72110/URN%3ANBN%3Afi-fe201504224254.pdf?sequence=1.

Kuusiaho, V. 2016. Soundscapes of the Kehä Vihreä urban park. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, degree programme in facility management. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060712311.

Käyttäjän käsikirja A72, A82, A92. 2008. Suolahti: Valtra. Valtran A-sarjan traktoreiden käsikirja. Osa 1. Viitattu 16.6.2009. http://www.valtra.fi/extras/332.asp.

L 548/2016. Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Viitattu 31.8.2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160548.

Laitinen, A. 2008. Maatilayrittäjän RME-biodieselin laadunhallinta. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti, maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Viitattu 15.4.2009. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1212485708-6.

Laitinen, M. 2008. Asiakkaiden havainnoima myymäläympäristö ja sen yhteys tunteisiin ja käyttäytymiseen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, markkinointi.

Laukkanen, J. 2015. Rintasyöpäpotilaan palveluprosessin kehittäminen. Yksityisrahoituksella erikoissairaanhoitoon Itä-Savon sairaanhoitopirissä. Opinnäytetyö, ylempi AMK.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121320452.

Liukko, S. & Perttula, S. 2021. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.1.2021. https://help.jamk.fi/raportointi/.

Nuijanmaa, S. 2014. Tuotekehitys. Julkaisussa Kestävyyden kompassi. Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 63–70. Viitattu 24.2.2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-362-9.

Nurminen, A. 2016. Ohjeita artikkelien kirjoittajille. Sähköpostiviesti 16.4.2016. Vastaanottaja T. Rautio. Viestinnän lehtorin ohjeet julkaisusarjaan kirjoittaville restonomeille Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Perheystävällisesti töissä. N.d. Väestöliiton vuosina 2014–2017 toteutettavan projektin kuvaus Emma ja Elias -ohjelman sivustolla. Viitattu 17.8.2016. http://www.emmaelias.fi/projektit.

Peltoniemi, T. 2016. Biopolttoaineita synteettisen biologian avulla. Yle Radio 1 12.8.2016. Tiedeykkönen-sarjan osa. Haastateltavina tutkimusprofessori Merja Penttilä, synteettisen biologian ryhmän vetäjä Jussi Jäntti ja tutkijatohtori Pauli Kallio. Kuunneltavissa Yle Areenassa. Viitattu 17.8.2016. http://areena.yle.fi/1-3519201?autoplay=true.e.

POL 628/1998. Perusopetuslaki. Annettu 21.8.1998. Viim. muutos 19.2.2016. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628.

Rakentajain kalenteri 2016. 2015. Helsinki: Rakennustieto.

Reiman, T., Pietikäinen E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. Espoo: VTT. Viitattu 30.8.2016. http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf.

SFS 2487:2007. Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. 8. p. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Viitattu 12.5.2015. https://janet.finna.fi, SFS Online.

SFS-EN 15224:2013. Terveyspalvelut. Laadunhallintajärjestelmät. Opas standardin ISO 9001:2008 käyttöön. Julk. 25.10.2013. Viitattu 31.8.2016. https://janet.finna.fi, SFS Online.

SFS-ISO/IEC 27018:2015. Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalveluissa. Aihealueet: Informaatioteknologia, turvallisuustekniikat. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Julk. 5.6.2015. Viitattu 1.7.2015. https://janet.finna.fi, SFS Online.

Sipari, S. 2008. Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Viitattu 2.6.2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3325-8.

Smith, L. R. & Sanderson, J. 2015. I’m going to Instagram it! An analysis of athlete self-presentation on Instagram. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59, 2, 342–358. Viitattu 18.5.2015. https://janet.finna.fi, Academic Search Elite.

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi. 2014. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.6.2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-365-0.

Valkoinen raivo. 2015. Elokuva. Ohjaus A. Halonen. Yle TV1 23.5.2016.

Valtra Oy Ab sponsorina. N.d. Artikkeli Valtran sivustolla. Viitattu 17.8.2016. http://www.valtra.fi/Valtra-sponsorina_545.aspx.

Viestinnän tiimi 8/2016. 2016. Pöytäkirja 15.5.2016. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kielikeskus. Asiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojärjestelmässä.

Vuosikertomus 2015. 2016. Asiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Viitattu 12.5.2016. http://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/vuosikertomus-2015/.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, kesäkuu 2016. 2016. Majoitustilasto, kesäkuu 2016, liitetaulukko 2.1. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 30.8.2016. http://tilastokeskus.fi/til/matk/2016/06/index.html.