4.2.1 Johdanto-osa

Johdanto orientoi lukijan opinnäytetyön aiheeseen ja virittää lukijan kiinnostuksen. Johdannossa kuvataan aiheen valinnan tausta, näkökulma ja perustelut, voidaan mainita aikaisempia tutkimuksia, kohdennetaan tutkittava alue, esitellään toimeksiantaja sekä muotoillaan tehtävä ja tavoite. Johdannossa voidaan perustella aiheen ajankohtaisuutta, tärkeyttä ja merkitystä, esimerkiksi sen tuomaa hyötyä työelämälle. (Ks. kuviota 2.)

Kuvio 2. Johdanto-osan perusrakenne

Lukijan kannalta olennaisia kysymyksiä, joihin johdannosta haetaan vastausta, ovat seuraavat: mitä ja miten kehitetään tai tutkitaan, miksi näitä kysymyksiä kehitetään tai tutkitaan ja miten opinnäytetyö liittyy laajempaan kokonaisuuteen (ks. Hirsjärvi ym. 2010, 254–260). Mikäli johdannosta tulisi laaja, tutkimusasetelman kuvaus esitetään toisessa pääluvussa (ks. lisää Kananen 2015).

Tiivistelmä ei korvaa johdanto-osaa eikä päinvastoin. Johdanto on myös työn ensimmäinen luku, ja sillä voi olla alalukuja. Johdannolle on suositeltavaa keksiä omasta aiheesta nouseva, aiheeseen paremmin johdatteleva otsikko kuin ”Johdanto”. (Ks. esim. Luukka 2012; Hirsjärvi ym. 2010, 254–258.)

Esimerkkejä opinnäytetyön johdannosta:

Logistiikan opinnäytetyön johdanto.pdf
Sosiaalialan opinnäytetyön johdanto.pdf