4.3 Opinnäytetyön loppuosa

Opinnäytetyöraportin loppuosaan kuuluu työhön liittyvä luettelomainen informaatio: lähteet ja liitteet.

Lähteet

Kirjallisen työn loppuun laadittava lähdeluettelo sisältää aakkosellisen luettelon käytetyistä lähdeaineistoista, katso esimerkiksi tämän ohjeiston lähteet. Lähdeluettelossa mainittuihin aineistoihin viitataan tekstissä lyhyesti tekstiviittein. Lähteiden merkinnän periaatteista kerrotaan tarkemmin seuraavissa luvuissa:
5.1. Lähteiden käytön periaatteet
5.2 Tekstiviitteiden merkintä 
5.3 Lähdeluettelon laatiminen
5.4 Esimerkkejä erilaisten lähteiden merkinnästä.

Liitteet

Liitteeksi sijoitetaan sellainen aines, joka ei asian ymmärtämisen kannalta ole keskeistä mutta johon tekstissä viitataan. Liitteeksi sijoitetaan myös ymmärtämistä ja luotettavuutta lisäävät aineistot. Sellaisia ovat esimerkiksi aineiston hankkimiseen liittyvät materiaalit, kuten tietojenkeruulomakkeet, haastattelurungot, yksityiskohtaiset menetelmien ja tekniikoiden selitykset ja erilaiset väliselvitykset, joihin viitataan tekstissä.

Liitteiden paikka on lähdeluettelon jäljessä. Raportin tekstissä viitataan liitteisiin ja liitteet numeroidaan yleensä viittausjärjestykseen sekä otsikoidaan. Sisällysluettelon loppuun laaditaan yhtenäinen luettelo raportissa olevista liitteistä (ks. luku 4.1.3 Sisällysluettelo). Liitteiden lähteet merkitään lähdeluetteloon. Koska liitteet ovat täydentävää lisäaineistoa, liitesivuilla voi käyttää tarkoituksenmukaisinta riviväliä.

Liitesivujen numerointi

Pääohje on, että liitteet numeroidaan niiden lukumäärän mukaisena omana juoksevana numerointinaan (liite 1, liite 2 jne.) sekä työn alusta alkavan juoksevan sivunumeroinnin mukaisesti.  Pelkästään lukumäärän mukaisesti tai oman juoksevan sivunumeroinnin mukaan voidaan numeroida erilliset liitekokonaisuudet, esimerkiksi mediatiedosto, kansio, työohje.

Kuvailulehden kohdassa Sivumäärä ilmoitetaan aina työn kokonaissivumäärä ja erittely kohdassa Muita tietoja.