Lähteet

Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uud. p. Tampere: Vastapaino. Viitattu 31.8.2016. https://janet.finna.fi/, Ellibs.

Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.

Hardy, K.-M. 2012. Avioliittoleiriltä palikoita parisuhteen arkeen. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sosiaalialan koulutusohjelma. Viitattu 2.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201203213629.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. p. Helsinki: Tammi.

ISO 7144:1986. Documentation: presentation of theses and similar documents. Geneve: International Organization for Standardization.

Jahkola, E. 2015. Laulain työtäsi tee! Kokonaisvaltaista hyvinvointia laulusta harrastajille. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kulttuuriala, musiikin koulutusohjelma. Viitattu 9.6.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060712296.

Kananen, J. 2008. Kvantti. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kettukangas, J. & Tirkkonen, A. 2001. KULKU. Kulttuuria Lasta Kuunnellen. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Kivikangas, S. 2015. Kiinteän polttoaineen kattilan käytettävyyden ja hyötysuhteen parantaminen. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikan ja liikenteen ala, energiatekniikan koulutusohjelma.

Korhonen, A. & Nuutinen, I. 2009. Vaatemyyjän tuotetietouden kehittäminen. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kulttuuriala, vaatetusalan koulutusohjelma.

Lehtonen, T. 2012. Tiedonhankintaa Musiikkikampuksella. Tutkimus musiikkialan tiedonlähteiden käytöstä ja tiedonhankinnan ohjauksen kehittämisestä. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kulttuuriala, musiikin koulutusohjelma.

Luukka, M.-R. 2012. Hyvän tekstin olennaiset elementit. Kirjoita ja julkaise -seminaarin luento 3.2.2012 Jyväskylän yliopistossa. Viitattu 31.8.2016. https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kirjasto/kirjoita-ja-julkaise/osa1.

Metsämuuronen, J. 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Opiskelijalaitos. Viitattu 31.8.2016.  https://janet.finna.fi/, Booky.

Niemelä, H. 2013. Ajoneuvotietokoneen tehokas hyödyntäminen. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikan ja liikenteen ala, logistiikan koulutusohjelma. Viitattu 2.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305199437.

Savolainen, L. & Siekkinen, O. 2012. Lasten infektiot. Opas päivähoitoon. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, hoitotyön koulutusohjelma. Viitattu 2.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012060812273.

SFS 3855:1978. Tiivistelmien laatiminen ja käyttö. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Viitattu 13.11.2014. https://janet.finna.fi/, SFS Online.

SFS 4175:2006. Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen. 5. p. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Viitattu 13.11.2014. https://janet.finna.fi/, SFS Online.

SFS 5989:2012. Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet. Julk. 13.8.2012. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Perustuu kansainväliseen standardiin ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Viitattu 13.11.2014. https://janet.finna.fi/, SFS Online.

Tuomi, S. & Latvala, E. N.d. Opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.8.2016. https://help.jamk.fi/opinnaytetyon-ohjaus/.