5.4 Esimerkkejä erilaisten lähteiden merkinnästä

Seuraavassa on esimerkkejä erityyppisten lähteiden luettelomerkinnöistä. Sivun lopussa samat tiedot ovat taulukossa 1.

Kirjat, joilla on tekijä(t)

Kirjoista, joilla on tekijä, ilmoitetaan lähteen perustiedot. Jos saman tekijän teoksia on lähdeluettelossa useita, nämä ilmoitetaan ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan.

Hienonen, V., Kinnunen, H. & Viita, A. 2015. Hyvä vuokrasuhde. Käytännön opas asunnon vuokraukseen. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. p. Helsinki: Tammi.

E-kirjojen merkinnän loppuun lisätään lukupäivämäärä ja verkko-osoite. Jos teos on haettu maksullisesta tietokannasta, se näkyy verkko-osoitteen lopussa.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
Viitattu 4.6.2020. https://janet.finna.fi, Ellibslibrary.
(Tässä esimerkissä teos on haettu jamkilaisten käytössä olevasta maksullisesta tietokannasta Ellibslibrary.)

Kirjat ja muut vastaavat julkaisut ilman henkilötekijää

Kirjoittajan nimen paikalle merkitään teoksen nimi, ja se sijoitetaan aakkosjärjestyksen mukaiseen kohtaan. Tekstissä viitataan henkilötekijää vailla olevaan lähteeseen lyhyesti teoksen nimellä.

Rakentajain kalenteri 2016. 2019. Helsinki: Rakennustieto.

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi. 2014. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.6.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-365-0.

Artikkelilähteet

Artikkeleista lähdetiedot kootaan saman periaatteen mukaan. Lisäksi tulevat julkaisun vuosikerta (volyymi), numero (sanomalehdistä päiväys) sekä sivut, joilla artikkeli on ilmestynyt.

Hänninen, K. 2015. Suomalaistutkijan läpimurto. Kasvojen tunnistus älylaitteisiin. Kauppalehti 17.6.2016. Viitattu 18.6.2020. http://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomalaistutkijan-lapimurto-kasvojen-tunnistus-alylaitteisiin/ZKC8vdQ4.

Hytönen, J. 2015. Pidetään kiinni turvaverkoista. Sosiaalivakuutus 2, 24–26. Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin haastattelu. Viitattu 13.3.2020. https://www.kela.fi/documents/20124/410408/Sosvak-2015-2.pdf/d0a4f233-1fa5-bc1f-2b3b-e3902d7ddef9?t=1669640066527.
(Tässä merkinnässä on omin sanoin kirjoitettua täsmentävää tietoa artikkelin sisällöstä. Sivunumerot merkitään vain, jos sähköisessä artikkelissa on.)

Smith, L. R. & Sanderson, J. 2015. I’m going to Instagram it! An analysis of athlete self-presentation on Instagram. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59, 2, 342–358. Viitattu 18.5.2019. https://janet.finna.fi/, Academic Search Elite.
(Lehden nimen jälkeen välittömästi tuleva numero 59 merkitsee lehden vuosikertaa, numero 2 numeroa, jossa artikkeli on julkaistu sivuilla 342–358, ja Academic Search Elite tietokantaa, josta jamkilaiset voivat artikkelin lukea.)

Toimitetun julkaisun artikkeli tai luku

Toimitetulla julkaisulla tarkoitetaan kokoelmaa, jossa eri artikkeleilla tai luvuilla on eri kirjoittajat.  Tällaisessa julkaisussa ilmestyneestä artikkelista (luvusta) ilmoitetaan tekijä, julkaisuaika, artikkelin nimi ja perustiedot julkaisusta, jossa artikkeli on ilmestynyt, sekä artikkelin sivut.

Nuijanmaa, S. 2014. Tuotekehitys. Julkaisussa Kestävyyden kompassi. Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 63–70. Viitattu 24.2.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-362-9.

Julkaisun toimittajat ja julkaisusarjan tiedot merkitään seuraavasti:

Halttunen, J. 2016. Promoting entrepreneurship in Egypt. Julkaisussa Enhancing excellence of education in Egypt. Experiences in promoting accreditation and quality assurance system. Toim. L. Kaikkonen & T. Mäki. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences, 55–57. Publications of JAMK University of Applied Sciences 219.

Lait ja asetukset ja muut virallislähteet

Ensimmäisenä tietona voidaan käyttää virallista lyhennettä tai vakiintunutta nimeä (ks. esim. Finlex tai Edilex; Kielitoimiston ohjepankissa viranomaisten nimien lyhenteitä).

A 26.2.2009/92. Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Viitattu 12.5.2016. https://www.finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö.

Direktiivi 2012/27/EU. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi energiatehokkuudesta. Euroopan unionin virallinen lehti 14.11.2012. Viitattu 20.3.2017. http://eur-ex.europe.eu/LexUriServ/LexUriServ.do.

Huoneenvuokralaki 481/1995. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Annettu 31.3.1995. Viim. muutos 18.1.2013. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481.

L 548/2016. Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Viitattu 31.8.2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160548.

POL 628/1998. Perusopetuslaki. Annettu 21.8.1998. Viim. muutos 19.2.2016. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628.

RT 85-11158. 2014. Konesaumattu peltikatto. RT-ohjekortti. Rakennustieto. Viitattu 16.02.2020. https://janet.finna.fi/ , RT-kortisto.

SFS-ISO/IEC 27018:2015. Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalveluissa. Aihealueet: Informaatioteknologia, turvallisuustekniikat. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Vahvistettu 18.5.2015. Viitattu 1.7.2015. https://janet.finna.fi/, SFS Online.

Opinnäytetyöt, esitteet ja julkaisemattomat kirjalliset lähteet

Tärkeää on merkitä lähteen laatu (esim. esite, opinnäytetyö).

Kuusiaho, V. 2016. Soundscapes of the Kehä Vihreä urban park. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Degree Programme in Facility Management. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060712311.

Laukkanen, J. 2015. Rintasyöpäpotilaan palveluprosessin kehittäminen. Yksityisrahoituksella erikoissairaanhoitoon Itä-Savon sairaanhoitopirissä. Opinnäytetyö, ylempi AMK.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121320452.

Viestinnän tiimi 8/2016. Pöytäkirja 15.5.2016. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kielikeskus. Asiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojärjestelmässä.
(Lähteen nimi on Viestinnän tiimi 8/2016.)

Suulliset lähteet (henkilökohtainen tiedonanto)

Henkilökohtaisia tiedonantoja ovat esimerkiksi haastattelu ja puhelinkeskustelu sekä muut tärkeät suulliset tiedonlähteet. Tiedonannon luonne ilmoitetaan lähdeluettelossa. Henkilön organisaation tietoihin voi lisätä selventäviä tietoja (esimerkiksi oy., ry., ky.).

Kallimo, K. 2016. Perusturvan toimialajohtaja. Jyväskylän kaupunki. Haastattelu 15.4.2016.

Verkkojulkaisut

Verkkojulkaisut, joilla on henkilötekijä, merkitään perusperiaatteen mukaisesti.

Hänninen, K. 2015. Suomalaistutkijan läpimurto. Kasvojen tunnistus älylaitteisiin. Kauppalehti 17.6.2016, 32–34. Viitattu 8.6.2016.  http://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomalaistutkijan-lapimurto-kasvojen-tunnistus-alylaitteisiin/ZKC8vdQ4.

Perusperiaatetta sovelletaan myös verkkojulkaisuihin ilman henkilötekijää.

Diacor avasi uuden lääkäriaseman puhelimeen. 2016. Uutinen Diacor-terveyspalvelut Oy:n www-sivuilla 30.3.2016. Viitattu 7.4.2018. https://www.diacor.fi/ajankohtaista/diacor-avasi-uuden-lääkäriaseman.

Perheystävällisesti töissä. N.d. Väestöliiton vuosina 2014–2017 toteutettavan projektin kuvaus Emma ja Elias -ohjelman sivustolla. Viitattu 17.8.2020. http://www.emmaelias.fi/projektit.

Polvi- ja lonkkanivelrikko. 2014. Käypä hoito -suositus. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Julkaistu 25.8.2014. Viitattu 31.1.2020. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/
suositus?id=hoi50054.

Valtra Oy Ab sponsorina. N.d. Artikkeli Valtran sivustolla. Viitattu 17.8.2016. http://www.valtra.fi/Valtra-sponsorina_545.aspx.

Mediaohjelmat

Bach, J. S. 2016. The six cello suites. Video. Sellisti: Paul Casals, 1936–39. Youtube-videopalvelu. Julkaistu 1.1.2016. Viitattu 26.1.2017.https://www.youtube.com/watch?v=wqhR37qSUMA.

Ihmisen mekaniikka. 2013. Tiededokumentti.  Osa 2, Jalat. Yle Teema 26.3.2016.

Mihin menet Eurooppa? 2016. Kolmannen maailman puheenvuoroja. Radio-ohjelma 28.4.2016. Yle Areena -verkkopalvelu. Viitattu 26.1.2017. http://areena.yle.fi/1-3344828.

Naisia vanhuuden partaalla. 2020. Jakso Olenko tullut tyhmäksi? Entinen multitaskaaja tekniikan huipputunarina. Podcast-ohjelma, julkaistu 25.1.2020. Yle Areena Audio -verkkopalvelu. Viitattu 5.8.2020. http://areena.yle.fi.

Peltoniemi, T. 2016. Biopolttoaineita synteettisen biologian avulla. Yle Radio 1 12.8.2016. Tiedeykkönen-sarjan osa. Haastateltavina tutkimusprofessori Merja Penttilä, synteettisen biologian ryhmän vetäjä Jussi Jäntti ja tutkijatohtori Pauli Kallio. Kuunneltavissa Yle Areenassa. Viitattu 17.8.2016. http://areena.yle.fi/1-3519201?autoplay=true.e.

Valkoinen raivo. 2015. Elokuva. Ohjaus A. Halonen. Yle TV1 23.5.2016.

Blogit

Jaatinen, K. 2020. Sote uudistuu – uudistuuko yrittäjien osaaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön hanke- ja palvelutoiminnan blogi. Julkaistu 24.6.2020. Viitattu 5.8.2020. https://blogit.jamk.fi/tikitalk/2020/06/24/740/.

Sähköpostiviestit

Sähköpostiviestiin viitattaessa lähdetietojen loppuun voi antaa tarkennusta viestin sisällöstä, lähettäjästä ja vastaanottajasta:

Nurminen, A. 2019. Ohjeita artikkelien kirjoittajille. Sähköpostiviesti 16.4.2019. Vastaanottaja T. Rautio. Viestinnän lehtorin ohjeet julkaisusarjaan kirjoittaville restonomeille Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
 

Muut lähdetyypit

Kuvaleikkeenä hakukoneen kuvahaulla löydettyyn kuvioon tulee löytyä julkaisusta vastaava taho.
 
Heart failure death rates 2011–2013, adults, ages 35+, by county. 2016. Heart Failure Fact Sheet. CDC Centers for Disease Control and Prevention. Sivua päivitetty 16.6.2016. Viitattu 26.1.2017. www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_heart_failure.htm.
 
Kartan voi merkitä esimerkiksi seuraavasti.
 
Karttapaikka. N.d. Maanmittauslaitos. Verkkopalvelu. Viitattu 8.2.2017. https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/.
 
Edellä esitettyjä esimerkkejä on koottu taulukkoon 1.